Lodno

 PDF verzia - TU                          Oznámenie o metóde | Vestník číslo 75/2013 - 17.4.2013
                                                                                                                             www.e-vestnik.sk

Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

5881 - MSP

5881 - MSP

Vestník č. 75/2013 - 17.04.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Stavebné práce

   

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Obec Lodno
IČO: 00314102
Lodno 228 , 023 34 Lodno
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Eva Senáriková
Mobil: +421 904888427
Telefón: +421 239004414
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie možno získať na:

už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:

už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:

už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie subjektu podľa zákona

§ 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uveďte)

Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce

Uskutočnenie prác

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Lodno

NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)

SK031

II.1.3. Oznámenie zahŕňa

Verejnú zákazku

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

V miesta plánovanej úpravy tok ohrozuje pri povodňových prietokoch existujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov ( hlavne pozdĺž komunikácie ).
Navrhovaná úprava je rozdelená na niekoľko úsekov. Prvý úsek od rkm 4,008 po rkm 4,448 v celkovej dĺžke 440,0 m. Druhý úsek od rkm 4,448 po rkm 4,789 v celkovej dĺžke 341,0 m. Tretí úsek od rkm 4,789 po rkm 5,318 v celkovej dĺžke 529,0 m. Štvrtý úsek od rkm 5,318 po rkm 5,914 v celkovej dĺžke 596,0 m. Celková dĺžka navrhovanej úpravy 1906 m. Technické riešenie úpravy vychádzalo u nasledujúcich požiadaviek: - zabezpečiť stabilitu svahov koryta pri eróznej činnosti
- maximálne rešpektovať existujúce inžinierske siete
- zabezpečiť prístup k toku prostredníctvom schodov
- minimalizovať záber pozemkov
- rešpektovať a posúdiť existujúce premostenia
- zabezpečenie prevedenia prietoku v koryte Lodňanky Q100 43,0 m3/s
Bližší opis obsahuje PD. Ak sa vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45246000-3

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45246200-5, 45246400-7

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení

Nie

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota 980 227,1500 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)

Hodnota: 18

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky

Požaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 48 000,-EUR (slovom štyridsaťosemticí eur).
Podrobné podmineky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov, zo štrukturálnych fondov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva

V prípade ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, z dôvodu riadneho plnenie zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje, aby táto skupina dodávateľov vytvorila právne vzťahy.

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

Áno

Ak áno, opis osobitných podmienok: Zmluva o dielo so zhotoviteľom bude obsahovať uvedenie subjektu - subdodávateľa, podiel minimálne 35% a určenie prác realizovaných týmto subjektom, ktorý má priznané postavenie chránenej dielne /chráneného, resp. ekvivalentného pracoviska/ pre činnosť "uskutočňovanie stavieb a ich zmien" a prílohou zmluvy o dielo so zhotoviteľom bude doklad o priznaní tohto postavenia. Ak uvedené podmienky spĺňa jeden z členov skupiny dodávateľov alebo samotný zhotoviteľ, bude prílohou zmluvy o dielo so zhotoviteľom iba doklad o priznaní postavenia chránenej dielne /chráneného, resp. ekvivalentného pracoviska/ pre činnosť "uskutočňovanie stavieb a ich zmien" a v zmluve o dielo uvedený podiel minimálne 35% a určenie prác realizovaných chránenou dielňou /chráneným, resp. ekvivalentným pracoviskom. Uvedená podmienka bude súčasťou zmluvy o dielo, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) až h) uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 písm. a) až f) , resp. ods. 4 a 5 zákona č. 25/2006 Z. z., pričom za doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f) /doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu/ sa považuje výpis z ORSR alebo ZRSR. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť predložením potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17.02.2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predloží:
a)Platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov b)Potvrdenie úradu nie staršie ako 3 mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní c)Čestné vyhlásenie , že nie osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého uchádzača osobitne. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 zákona, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
odôvodnenie :Možnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené a)v § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. preukazuje vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, nie je v nepovolenom debete a jeho bežný účet nebol v roku 2012 predmetom exekúcie. Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu obstarávateľ neuzná.
Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia. b)v § 27 ods. 1 písm. d) zák. č. 25/2006 Z. z. Výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch alebo
ekvivalentné finančné výkazy za posledné 3 hospodárske roky (2010, 2011,2012) potvrdené správcom dane alebo audítorom. V prípade, že za rok 2012 záujemca nedisponuje požadovaným dokladom, predloží nepotvrdený doklad a čestné prehlásenie o výške dosiahnutého obratu. c)Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu záujemcu o výške obratu za v oblasti rovnakej alebo podobnej ako je predmet zákazky, a to za posledné 3 hospodárske roky, ktoré musia byť spolu minimálne vo výške 2 500 000,00EUR bez DPH kumulatívne za posledné 3 hospodárske roky .

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Uchádzač predloží: § 28 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z. -zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (vodohospodárske stavby) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v závislosti od vzniku oprávnenia podnikať v predmete tohto verejného obstarávania) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, aj to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. V uvedenom období predloží uchádzač referenčné listy v zmysle vyššie uvedeného textu na minimálne 5 (päť) zákaziek s objemom prác minimálne 800 000,00EUR bez DPH na jednu zákazku rovnakého alebopodobného predmetu zákazky (vodohospodárske stavby). Finančná hodnota v referenčných listoch musí byť uvedená v Eur. Ak je uvedená iná mena, môže byť uchádzačom doplnená a prepočítaná na Eur platným kurzom zverejneným NBS v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač musí uviesť v referenčných listoch finančnú hodnotu v Eur resp. prepočet inej meny na Eur. § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo iný obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, v overenej fotokópii alebo vo fotokópii s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor vodohospodárske stavby. Ďalej samostatné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky. § 28 ods. 1 písm. j) údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác. § 29, resp. § 30 zákona. Ich splnenie preukáže predložením certifikátov manažérskych systémov riadenia. Certifikát systému riadenia kvality - ISO 9001, certifikát systému riadenia enviromentu - ISO 14001 a certifikát systému riadenia rizík BOZP - OHSAS 18001. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérskych systémov riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne. Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály, alebo úradne osvedčené kópie.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)

Podmienky považuje verejný obstarávateľ za primerané predpokladanej hodnote a náročnosti realizácie zákazky a ich potreba vyplýva z toho, aby záujemcovia mali skúsenosti s realizáciou predmetu zákazky a tým boli schopní úspešne zrealizovať zákazku.

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu

Verejná súťaž

IV.2. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia

Áno

Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

Nie

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 22.04.2013 10:00

Úhrada za súťažné podklady

Nie

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

13.05.2013 10:00

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu

Dátum: 31.12.2013

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 13.05.2013 11:30

Miesto (ak sa uplatňuje)

LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)

Na otváraní ponúk sa v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nemôže zúčastniť žiaden uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, nakoľko pri elektronickej aukcii sa § 41 zákona o verejnom
obstarávaní nepoužije.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Áno

Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Životné porstredie, Prioritná os 2: Ochrana pred povodňami, Oprečný cieľ 2.1: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

VI.3. Ďalšie informácie

VI.3.1. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. VI.3.2. V prípade, že sa jedná o skupinu dodávateľov tovarov, každý člen skupiny predloží vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za člena skupiny, že za predpokladu, ak bude ponuka skupiny zhotoviteľov diela prijatá, sa zaväzujú vytvoriť právne vzťahy pred podpisom zmluvy. VI.3.3. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, poštou, e-mailom na
adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa. Na žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov po uplynutí lehoty určenej na jej podanie verejný obstarávateľ nebude prihliadať a súťažné podklady záujemcovi neposkytne.
VI.3.4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia musia byť predložené v slovenskom jazyku. V prípade, že uchádzač má sídlo podnikania mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne tieto doklady musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
VI.3.5. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia musia byť predložené v origináli alebo overenej kópii. Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku alebo sú jej súčasťou, musia byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača v zmysle dokladu o oprávnení podnikať, alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Vtedy je potrebné, aby v doručenej ponuke /alebo k náležiacej súčasti/ bol predložený aj originál alebo úradne overená fotokópia dokladu, ktorý oprávňuje zástupcu uchádzača k takémuto úkonu.
VI.3.6. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej forme, každú na samostatnom CD. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf. Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na adresu kontaktného miesta.
VI.3.7. Podľa § 32 ods. 8 zákona možno splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia