Lodno

Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

Oznámenie o metóde | Vestník číslo 75/2013 - 17.4.2013 www.e-vestnik.sk
Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka
5881 - MSP
5881 - MSP
Vestník č. 75/2013 - 17.04.2013
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Lodno IČO: 00314102 Lodno 228 , 023 34 Lodno Slovensko Kontaktné miesto (miesta): LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Eva Senáriková Mobil: +421 904888427 Telefón: +421 239004414 Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. b)
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Lodno
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK031
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
V miesta plánovanej úpravy tok ohrozuje pri povodňových prietokoch existujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov ( hlavne pozdĺž komunikácie ). Navrhovaná úprava je rozdelená na niekoľko úsekov. Prvý úsek od rkm 4,008 po rkm 4,448 v celkovej dĺžke 440,0 m. Druhý úsek od rkm 4,448 po rkm 4,789 v celkovej dĺžke 341,0 m. Tretí úsek od rkm 4,789 po rkm 5,318 v celkovej dĺžke 529,0 m. Štvrtý úsek od rkm 5,318 po rkm 5,914 v celkovej dĺžke 596,0 m. Celková dĺžka navrhovanej úpravy 1906 m. Technické riešenie úpravy vychádzalo u nasledujúcich požiadaviek: - zabezpečiť stabilitu svahov koryta pri eróznej činnosti - maximálne rešpektovať existujúce inžinierske siete - zabezpečiť prístup k toku prostredníctvom schodov - minimalizovať záber pozemkov - rešpektovať a posúdiť existujúce premostenia - zabezpečenie prevedenia prietoku v koryte Lodňanky Q100 43,0 m3/s Bližší opis obsahuje PD. Ak sa vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 45246000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45246200-5, 45246400-7
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 980 227,1500 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 18
ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Požaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 48 000,-EUR (slovom štyridsaťosemticí eur). Podrobné podmineky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov, zo štrukturálnych fondov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
V prípade ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, z dôvodu riadneho plnenie zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje, aby táto skupina dodávateľov
vytvorila právne vzťahy.
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Áno
Ak áno, opis osobitných podmienok: Zmluva o dielo so zhotoviteľom bude obsahovať uvedenie subjektu - subdodávateľa, podiel minimálne 35% a určenie prác realizovaných týmto subjektom, ktorý má priznané postavenie chránenej dielne /chráneného, resp. ekvivalentného pracoviska/ pre činnosť "uskutočňovanie stavieb a ich zmien" a prílohou zmluvy o dielo so zhotoviteľom bude doklad o priznaní tohto postavenia. Ak uvedené podmienky spĺňa jeden z členov skupiny dodávateľov alebo samotný zhotoviteľ, bude prílohou zmluvy o dielo so zhotoviteľom iba doklad o priznaní postavenia chránenej dielne /chráneného, resp. ekvivalentného pracoviska/ pre činnosť "uskutočňovanie stavieb a ich zmien" a v zmluve o dielo uvedený podiel minimálne 35% a určenie prác realizovaných chránenou dielňou /chráneným, resp. ekvivalentným pracoviskom. Uvedená podmienka bude súčasťou zmluvy o dielo, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky.
III.2. Podmienky účasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) až h) uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 písm. a) až f) , resp. ods. 4 a 5 zákona č. 25/2006 Z. z., pričom za doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f) /doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu/ sa považuje výpis z ORSR alebo ZRSR. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť predložením potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17.02.2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predloží: a)Platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov b)Potvrdenie úradu nie staršie ako 3 mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní c)Čestné vyhlásenie , že nie osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého uchádzača osobitne. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 zákona, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. odôvodnenie :Možnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené a)v § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. preukazuje vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, nie je v nepovolenom debete a jeho bežný účet nebol v roku 2012 predmetom exekúcie. Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu obstarávateľ neuzná. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia. b)v § 27 ods. 1 písm. d) zák. č. 25/2006 Z. z. Výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalentné finančné výkazy za posledné 3 hospodárske roky (2010, 2011,2012) potvrdené správcom dane alebo audítorom. V prípade, že za rok 2012 záujemca nedisponuje požadovaným dokladom, predloží nepotvrdený doklad a čestné prehlásenie o výške dosiahnutého obratu. c)Čestné
vyhlásenie štatutárneho orgánu záujemcu o výške obratu za v oblasti rovnakej alebo podobnej ako je predmet zákazky, a to za posledné 3 hospodárske roky, ktoré musia byť spolu minimálne vo výške 2 500 000,00EUR bez DPH kumulatívne za posledné 3 hospodárske roky .
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač predloží: § 28 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z. -zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (vodohospodárske stavby) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v závislosti od vzniku oprávnenia podnikať v predmete tohto verejného obstarávania) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, aj to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. V uvedenom období predloží uchádzač referenčné listy v zmysle vyššie uvedeného textu na minimálne 5 (päť) zákaziek s objemom prác minimálne 800 000,00EUR bez DPH na jednu zákazku rovnakého alebopodobného predmetu zákazky (vodohospodárske stavby). Finančná hodnota v referenčných listoch musí byť uvedená v Eur. Ak je uvedená iná mena, môže byť uchádzačom doplnená a prepočítaná na Eur platným kurzom zverejneným NBS v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač musí uviesť v referenčných listoch finančnú hodnotu v Eur resp. prepočet inej meny na Eur. § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo iný obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, v overenej fotokópii alebo vo fotokópii s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor vodohospodárske stavby. Ďalej samostatné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky. § 28 ods. 1 písm. j) údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. § 29, resp. § 30 zákona. Ich splnenie preukáže predložením certifikátov manažérskych systémov riadenia. Certifikát systému riadenia kvality - ISO 9001, certifikát systému riadenia enviromentu - ISO 14001 a certifikát systému riadenia rizík BOZP - OHSAS 18001. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérskych systémov riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne. Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály, alebo úradne osvedčené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Podmienky považuje verejný obstarávateľ za primerané predpokladanej hodnote a náročnosti realizácie zákazky a ich potreba vyplýva z toho, aby záujemcovia mali skúsenosti s realizáciou predmetu zákazky a tým boli schopní úspešne zrealizovať zákazku.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž
IV.2. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno
Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú
uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 22.04.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
13.05.2013 10:00
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 31.12.2013
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 13.05.2013 11:30
Miesto (ak sa uplatňuje)
LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Na otváraní ponúk sa v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nemôže zúčastniť žiaden uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, nakoľko pri elektronickej aukcii sa § 41 zákona o verejnom obstarávaní nepoužije.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Životné porstredie, Prioritná os 2: Ochrana pred povodňami, Oprečný cieľ 2.1: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
VI.3. Ďalšie informácie
VI.3.1. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. VI.3.2. V prípade, že sa jedná o skupinu dodávateľov tovarov, každý člen skupiny predloží vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za člena skupiny, že za predpokladu, ak bude ponuka skupiny zhotoviteľov diela prijatá, sa zaväzujú vytvoriť právne vzťahy pred podpisom zmluvy. VI.3.3. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, poštou, e-mailom na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa. Na žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov po uplynutí lehoty určenej na jej podanie verejný obstarávateľ nebude prihliadať a súťažné podklady záujemcovi neposkytne. VI.3.4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia musia byť predložené v slovenskom jazyku. V prípade, že uchádzač má sídlo podnikania mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti v pôvodnom jazyku a súčasne tieto doklady musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. VI.3.5. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia musia byť predložené v origináli alebo overenej kópii. Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku alebo sú jej súčasťou, musia byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača v zmysle dokladu o oprávnení podnikať, alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Vtedy je potrebné, aby v doručenej ponuke /alebo k náležiacej súčasti/ bol predložený aj originál alebo úradne overená fotokópia dokladu, ktorý oprávňuje zástupcu uchádzača k takémuto úkonu. VI.3.6. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej forme, každú na samostatnom CD. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf. Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na adresu kontaktného miesta. VI.3.7. Podľa § 32 ods. 8 zákona možno splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia