Lodno

História DHZ v Lodne.

Počas takmer 90. Ročnej histórie požiarnej ochrany sa v obci udialo nemálo. Vystriedali sa tu tri generácie hasičov. Zo začiatkov požiarnej ochrany v obci, žiaľ nejestvujé žiadna dokumentácia a vtedajšiu históriu si vieme predstaviť  len z ústneho podania. Členovia hasičského zboru si po jeho založení sami zo svojich vlastných prostriedkov zakúpili hasičské uniformy a ručnú štvorkolesovú  striekačku. DHZ bol založený v roku 1926.

Zakladajúcimi členmi boli: Štefan Poliak, Ján Hoffer, František Škor, Ján Trúchly. Ďalšími aktívnymi členmi boli: Vavrin Plánka, Ján Janek, Filip Vojtek, Pavol Badžgoň, Šimon Pastucha, Jozef Vajdík, Justin Capko, Jozef Ondreáš, Jozef Hoffer, Šimon Tvrdý, Ondrej Martikán, Filip Vojtek, Róbert Roman, František Škor.

1

Prvým veliteľom sa stal Štefan Poliak. Hasičov na schôdze zvolával František Škor trúbkou, ktorej zvuk sa niesol celou dedinou. Zvon zo zvonice bil na poplach. Tento signál bol veľmi zrozumitelný pre hasičov. Nechali svoju prácu a bežali k zbrojnici, kde na nich čakala ručná striekačka. Tú museli svojpomocne alebo konským povozom dopraviť k požiaru. Na obsluhu museli byť aspoň štyria aby stroj pracoval. Vo výbave mali ďalej rebríky a háky,, ktorými strhávali horiaci krov, aby znížili intenzitu plameňa. Ochotne hasičom pomáhali aj obyvatelia obce.

Od roku 1926 používali ručnú hasičskú striekačku a v roku 1928 postavili drevený hasičský sklad, ktorý fungoval až do druhej svetovej vojny. 20.októbra 1944 prišla do obce čata vojska a ubytovali sa v miestnej škole. Na opevnenie použili práve materiál z hasičského skladu. Toto opevnenie bolo napokon nevyužité a vznikla len škoda na hasičskom sklade a miestnej škole.

2

Koncom päťdesiatych rokov vystriedala ručnú striekačku motorová PS 8, ktorá bola uložená v prívese. Tento stroj už obslúžil len jeden hasič – strojník. V tomto období sa zvýšil záujem o členstvo v DHZ.

V roku 1952 boli aktívnymi členmi: Vavrin Plánka, R. Roman, František Škor, Ján Hoffer, Šimon Martikán, R. Trnovec, V.Suriak, Jozef Martikán, Ľ. Birčiak. Členovia sa vo veľkej miere zapájali do aktivít v obci ako výstavba kultúrneho domu, obchodu, vodovodu, nocľahárne ČSAD... Usporiadávali tanečné zábavy, brigády na Štátnom majetku v Kysuckom Lieskovci.

Najväčšia katastrofa postihla obec v nedeľu 27.júna 1965 – povodeň, ktorá úplne zničila cestu do obce, zaplavila koryto rieky, pobrala mosty a lávky a poškodila domy v blízkosti potoka. Voda odniesla aj zariadenia domov, statok a dokonca sa na vode plavila detská kolíska.

Najväčší rozmach DHZ v obci Lodno zažila v rokoch 1972 – 1980. Počet členov v tomto období dosiahol 111, z toho bolo 22 žien. K tomu ešte dorast a žiaci.

V roku 1976 oslávili 50. Výročie založenia DPZ. Osláv sa účastnili aj okresný funkcionári Ondrej Stráňava, Ing.Golis, Ondreáš a Kubička. V tomto roku bola do obce pridelená mobilná technika Škoda1203 s požiarnou striekačkou PS 12. Družstvo sa v hasičských súťažiach umiestňovalo na popredných priečkach.

3

K 60. Výročiu založenia DHZ vydali knižočku Pamätnica, ktorú obdŕžali zúčastnené družstvá a hostia v roku 1986 na oslavách založenia.

Dobrovoľný hasičský zbor vo svojej histórií pomáhal pri požiaroch, povodniach, občanom v núdzi, ale bol a je aj aktívnym prispievateľom kultúrneho života v obci Lodno a okrese Kysucké Nové Mesto.

Požiare v obci Lodno zapísané v kronike:

-          1934 vyhoreli štyria gazdovia a vznikla škoda 40 000,- Kčs.

-         1935 vznikli štyri požiare, pri ktorých vyhoreli piati gazdovia úplne a jednému zhoreli hospodárske staviská pričom vznikla škoda asi 50 000,- Kčs.

-          1936 vyhorel roľník Ľudovít Kvašňovský. Úplne zničený dom a hospodárske staviská a uhoreli aj jeden kôň, tri kravy a jedna ošípaná. Škoda dosiahla sumu 80 000,- Kčs.

-          1938 vyskytol sa iba jeden požiar malej maštaľky v bývalej osade Poliakovcov.

-          1949 požiar u Martina Štefundu

-          1965 veľká povodeň, ktorá úplne zmenila ráz dediny a život v obci

-          1972 požiar na povale Adama Staričku, zasiahol dom a stodolu kde zhoreli strecha aj s uskladneným senom a slamou

-          1973 blesk spôsobil požiar stodoly Rudolfa Pavlíka, zhorela strecha a skladované seno

-          1982 lesný korunový požiar na Dolinkách s veľkou zasiahnutou plochou zničil mladý lesný porast

-          1983 pri požiari humna u Ervína Macáša rýchlo zasiahli hasiči a uchránili rodinný dom

-          1991 horelo humno u Antónie Škorovej za dlhého suchého obdobia a nedostatku vody

-          1996 požiar na Frankovskom zárubku trvajúci dva dni, svoju šikovnosť a odhodlanie pomôcť preukázali mladí hasiči, ktorí ukončili prebiehajúcu diskotéku a podieľali sa na likvidácií ohnísk. Škoda sa rátala na 300 000,- Kčs.

-          požiar propán-butánovej fľaše v kuchyni mladomanželov Kavčiakových

-          požiar rodinného domu, stolárskej dielne a hospodárskych stavieb na vyšnom konci u Jána Macáša za nedostatku vody

-          požiar humna, ktoré zapálil blesk u Zuzany Vantolovej na vyšnom konci

-          takmer pravidelne malé alebo väčšie záplavy počas dlhotrvajúcich dažďov

-          ......

DHZ vlastní od roku 2006 zástavu. Na jej výrobe sa podieľali rodáci z obce. Maliar Martin Roman a pani Mária Húšťavová rod. Škorová, ktorá sa postarala o vyšívanie.

         45

Do roku 2015 sa v obci nachádzala betónová hasičská zbrojnica a plechový sklad. V týchto priestoroch boli uložené PS-12, PS-12 športová, kalové čerpadlá, požiarny príves na PS-12. Vecné príslušenstvo potrebné pre činnosť DHZ. DHZO nemal v tej dobe žiadne motorové vozidlo.

DHZ spolupracuje s okolitými obcami, najmä však so susediacim  Kysuckým Lieskovcom.

V obci sa nachádza podnik, v ktorom sú umiestnené trofeje z rôznych športových podujatí. Taktiež výzdoba nesie hasičské motívy.

7

Od roku 2012 sa v Základnej škole v Lodne vedie krúžok „Mladý hasič“. Vedúcim kolektívu je Ľuboš Lisko – profesionálny hasič. Deti v krúžku sú z ročníkov 1.-4.a navštevuje ho v priemere 15 detí. Žiaci sa zúčastňujú na súťažiach kde získali aj niekoľko ocenení ako aj Zimné halové hry mládeže.

8

Obr.: žiaci na súťaží „Zimné halové hry“ v Ochodnici 9.1.2016

Prácu hasičov podporujú aj poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostkou obce Alžbetou Suriakovou , ktorá je platným členom DHZ Lodno.

Zloženie výboru DHZ v rokoch 2012 - 2017:  predseda                            Ľuboš Lisko

                                                                        veliteľ                                 Stanislav Kasaj

                                                                        strojník                               Ivan Štefunda

                                                                        pokladník                           Pavol Zajac

                                                                        tajomník, preventivár         Miroslav Suriak

                                                                        ref.mládeže                       Jozef Jedinák

DHZ sa pravidelne zúčastňuje na pohárových súťažiach v hasičskom športe. Každý rok organizuje pohárovú súťaž v hasičskom útoku vo vlastnej obci.  Organizuje „Pálenie vojany“ na futbalovom ihrisku s následnou tanečnou zábavou.

10

Obr.: Organizátori z členov DHZ Lodno pálenia Vojany a následnej tanečnej zábavy 2.7.2011 pri   futbalovom ihrisku.

 

DHZ v Lodne má založenú kroniku ktorú bohato zdobia fotografie. Vedie ju člen DHZ a maliar Martin Roman.